Privacy statement

Privacyverklaring G&S project bv

 

G&S project bv gevestigd aan Centaurusweg 146 a 5015 TA te Tilburg, heeft voor de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten bepaalde persoonsgegevens nodig. In deze verklaring leggen wij uit wat het algemene beleid van G&S project bv is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Hierin wordt beschreven welke persoonsgegevens verwerkt worden, de doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, hoe de privacy gewaarborgd wordt en welke rechten de desbetreffende persoon heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die verwerkt worden van opdrachtgevers, bezoekers van de website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van G&S project bv.

 

Het algemene privacy beleid van G&S project bv

G&S project bv respecteert de privacy van haar medewerkers, van alle bezoekers van haar website en van haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties.

G&S project bv vindt het belangrijk dat persoonsgegevens veilig, met zorg en vertrouwelijk behandeld worden.

G&S project bv verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bedrijfsvoering en/of op grond van de wet- en regelgeving.

 

Persoonsgegevens die door G&S project bv verwerkt worden

G&S project bv verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt of gebruik gemaakt gaat worden van diensten van G&S project bv of omdat deze gegevens door desbetreffende persoon zelf aan G&S project bv verstrekt zijn (via schriftelijke correspondentie, e-mail, de website, social media of per telefoon).

 

Persoonsgegevens die door G&S project bv verwerkt kunnen worden

- Bedrijfsnaam

- KvK nummer

- Naam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mail adres

- Bankrekeningnummer

- Burgerservicenummer (enkel in wettelijk vereiste situaties)

- VOG (verklaring omtrent gedrag)

- ID, werk-/verblijfvergunning

- diploma’s/certificaten

 

Doelen waarvoor G&S project bv persoonsgegevens verzamelt

- Communicatie

- Acquisitie

- Offerte aanvragen

- Voor de uitvoering van een overeenkomst

- Het nakomen van wet- en regelgeving

- Sollicitatieprocedures

- Beveiliging (Om te waken over de eigendommen van G&S project bv en om de veiligheid te waarborgen zijn het bedrijfspand en de parkeerterreinen voorzien van camera’s)

 

 

 

Grondslagen waarvoor G&S project bv persoonsgegevens verwerkt

G&S project bv verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst, omdat er een wettelijke verplichting is, omdat daartoe toestemming is verleend of omdat er een gerechtvaardigd belang voor is.

Als G&S project bv toestemming heeft gekregen om voor bepaalde doelen persoonsgegevens te verwerken, dan kan deze toestemming op ieder moment ingetrokken worden op dezelfde wijze als deze verstrekt is.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

G&S project bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Klant gegevens worden bewaard zolang men klant is van G&S project bv en zodra de klantrelatie beëindigd wordt bewaart G&S project bv de gegevens minimaal 10 jaar met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

 

Leverancier gegevens worden bewaard zolang er zaken gedaan wordt of zolang G&S project bv daartoe verplicht is op grond van wettelijke verplichtingen.

 

Sollicitatie gegevens worden maximaal 4 weken na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard tenzij er toestemming is gegeven dat deze langer bewaard mogen worden. In dit geval worden de gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

 

Medewerker gegevens worden tot 10 jaar na einde dienstverband bewaard zodat aan wettelijke bewaartermijnen voldaan wordt.

 

Camerabeelden worden maximaal 1 maand bewaard tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijv. i.v.m. een politieonderzoek). De beelden worden dan bewaard zolang als noodzakelijk is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

G&S project bv verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat daar een natuurlijk persoon tussen zit) over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Met bedrijven/derden die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van G&S project bv wordt een overeenkomst gesloten waardoor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gewaarborgd.

G&S project bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden door G&S project bv

G&S project bv gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Cookies kunnen afgemeld worden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kan de informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

 

Beveiliging persoonsgegevens door G&S project bv

G&S project bv neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kan dit gemeld worden via wendy@gnsproject.nl

 

Enkele van de maatregelen die G&S project bv ter beveiliging van de persoonsgegevens heeft genomen

-  De software die door G&S project bv wordt gebruikt wordt continue geüpdatet en er wordt gebruik gemaakt van een firewall

-  Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven wordt gebruik gemaakt van TeamViewer

-  Alleen bevoegde medewerkers/derden hebben toegang tot de persoonsgegevens

-  Het delen van persoonsgegevens met derden gebeurt middels een beveiligde verbinding

-  G&S project bv sluit overeenkomsten af met derden die in opdracht van G&S project bv persoonsgegevens verwerken

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Desbetreffende persoon heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft desbetreffende persoon het recht om zijn/haar toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door G&S project bv en heeft hij/zij recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat hij/zij bij G&S project bv een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover G&S project bv beschikt in een computerbestand naar desbetreffende persoon of naar een ander, door hem/haar genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan gestuurd worden naar wendy@gnsproject.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door desbetreffende persoon is gedaan dient een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek meegestuurd te worden. Op deze kopie de foto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart maken om de privacy te beschermen. Op het verzoek wordt zo snel mogelijk (binnen vier weken) gereageerd.

 

Wijzigingen op het privacybeleid van G&S project bv

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en diensten kunnen veranderen.

G&S project bv behoudt dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring staat op www.gnsproject.nl